Выбрать страницу

Ani Avagimyan

My name is Ani Avagimyan, I was born in the city of Kapan. There I studied and graduated from the Faculty of Design of the Kapan State Art College.
I started doing needlework when I got married and moved to Shushi (Artsakh). There I made paper dolls in Armenian national costumes. Then I started making knitted dolls and toys that children really like.
After moving to RA in 2020 and getting acquainted with the Teryan Cultural Center, I also started making bags with patterns and ornaments of Armenian carpets.

Անի Ավագիմյան

Ես Անի Ավագիմյանն եմ, ծնվել եմ Կապան քաղաքում։ Այնտեղ սովորել և ավարտել եմ Կապանի արվեստի պետական քոլեջի Դիզայն բաժինը։
Ձեռագործ աշխատանքներով սկսել եմ զբաղվել երբ ամուսնացել և տեղափոխվել եմ Շուշի (Արցախ)։ Այնտեղ պատրաստում էի թղթից տիկնիկներ հայկական տարազներով։ Այնուհետև սկսել եմ գործել մանուկների կողմից շատ սիրված տիկնիկեր և խաղալիքներ։
2020թ֊ին տեղահանվելով ՀՀ և ծանոթանալով Տերյան մշակույթի կենտրոնի հետ, սկսեցի պատրաստել նաև հայկական գորգանախշերով և զարդանախշով պայուսակներ։

Ани Авагимян

Меня зовут Ани Авагимян, я родилась в городе Капане. Там я училась и окончила факультет дизайна Капанского государственного художественного колледжа.
Я начала заниматься рукоделием, когда вышла замуж и переехала в Шуши (Арцах). Там я делала бумажных кукол в армянских национальных костюмах. Потом я занялась изготовлением вязанных кукол и игрушек, которые очень нравятся детям.
Переехав в 2020 году в РА и познакомившись с Культурным центром Терян, я также начала изготавливать сумки с узорами и орнаментами армянских ковров.

aniavag2
aniavag3
aniavag4
aniavag5
aniavag6
aniavag7
aniavag8
aniavag9
aniavag10
aniavag11
aniavag12
aniavag13
aniavag14
aniavag15
aniavag16
aniavag17
aniavag18
aniavag19
aniavag20
PlayPause
aniavag2
aniavag3
aniavag4
aniavag5
aniavag6
aniavag7
aniavag8
aniavag9
aniavag10
aniavag11
aniavag12
aniavag13
aniavag14
aniavag15
aniavag16
aniavag17
aniavag18
aniavag19
aniavag20
previous arrow
next arrow

Yerevan | Armenia

Երևան  | Հայաստան

Ереван | Армения

+374 98 133 455
pogosyan.ani.1991@mail.ru