Выбрать страницу

Hasmik Grigoryan

The «Chinari» brand, born in 1998 at the height of Nork, represents the works of self-taught creator, folk craftsman of Armenia, Hasmik Grigoryan. By studying the embroidery techniques of different Armenian and world provinces, the technologies of carpet weaving and carpet weaving, ornamental and color inventions, the author passed the path from engineering to art studies and pedagogy.
While honing the skills acquired in the process of traditional handicrafts, he successfully combines them with the modern ones, and transfers the knowledge through teaching.

Հասմիկ Գրիգորյան

1998թ-ին՝ Նորքի բարձրունքում ծնված «Չինարի» ապրանքանիշը, ներկայացնում է ինքնուս ստեղծագործող, Հայաստանի ժողովրդական վարպետ Հասմիկ Գրիգորյանի աշխատանքները։ Ուսումնասիրելով համաշխարհային և հայկական տարբեր գավառների ասեղնագործության կարատեսակները, գորգագործության ու կարպետագործության տեխնոլոգիաները, զարդանախշային ու գունային հորինվածքները՝ հեղինակն անցել է ճարտարագիտությունից դեպի արվեստաբանություն, մանկավարժություն ճանապարհը։
Ընթացքում հղկելով ձեռք բերած հմտություններն ավանդական ձեռարվեստի մեջ, հաջողությամբ համատեղում է ժամանակակիցի հետ, փոխանցում գիտելիքները դասավանդման միջոցով։

Асмик Григорян

Бренд «Чинари», родившийся в 1998 году на вершине Норка, представляет работы творца-самоучки, народного мастера Армении Асмик Григорян. Изучая техники вышивки разных провинций Армении и мира, технологии ковроткачества, орнаментальные и цветовые изобретения, автор прошел путь от инженерии к искусствознанию и педагогике.
Оттачивая навыки, полученные в процессе традиционных ремесел, он успешно сочетает их с современными и передает знания через преподавание.

hasmikgrig2
hasmikgrig3
hasmikgrig4
hasmikgrig5
hasmikgrig6
hasmikgrig7
hasmikgrig8
hasmikgrig9
hasmikgrig10
hasmikgrig11
hasmikgrig12
hasmikgrig13
hasmikgrig14
hasmikgrig15
hasmikgrig16
hasmikgrig17
hasmikgrig18
PlayPause
hasmikgrig2
hasmikgrig3
hasmikgrig4
hasmikgrig5
hasmikgrig6
hasmikgrig7
hasmikgrig8
hasmikgrig9
hasmikgrig10
hasmikgrig11
hasmikgrig12
hasmikgrig13
hasmikgrig14
hasmikgrig15
hasmikgrig16
hasmikgrig17
hasmikgrig18
previous arrow
next arrow

Yerevan | Armenia

Երևան  | Հայաստան

Ереван | Армения

+37495790879
+37494790879

armchinari@gmail.com